Habitatdirektivet

Habitatdirektivet

Artsbeskyttelsen Udover beskyttelsen i Natura 2000 områderne er en række dyre- og plantearter – uanset hvor de forekommer – underlagt streng beskyttelse på grund af Habitatdirektivet.  Disse beskyttede arter er opført på direktivets bilag IV, og omfattes af bestemmelserne i direktivets artikel 12. Derfor kaldes de beskyttede arter ofte “bilag IV arter”. Spidssnudet frø og […]

LDP 2020 St. Rise forberedelse til græsning og rydning N2000 2016

Afgræsningsprojektet 16-0335813 beliggende i Sjoen på Rise strand, skal sikre gode levebetingelser for stedets sårbare arter af flora og fauna. Rise strand huser en større, men svindende bestand af Bilag IV arten markfirben. Med afgræsningen sikrer man at der kommer lys og varme helt ned i jordniveau, som vil være til gavn for stedets strandengsflora, […]

LDP 2020 Oprensning af klokkefrøvandhuller på Østfyn

Oprensning af klokkefrøvandhuller på Østfyn Indtil omkring 1920 – 1930 var klokkefrøen vidt udbredt i det østlige Danmark samt Als, Tunø og Samsø, men i dag er der kun 18 bestande tilbage. De findes i Det Sydfynske Øhav og i det forholdsvis tørre, solrige område ved Storebælt. Klokkefrøen lever på Østfyn fra Taarup Strand i […]