Habitatdirektivet

Habitatdirektivet

Artsbeskyttelsen Udover beskyttelsen i Natura 2000 områderne er en række dyre- og plantearter – uanset hvor de forekommer – underlagt streng beskyttelse på grund af Habitatdirektivet.  Disse beskyttede arter er opført på direktivets bilag IV, og omfattes af bestemmelserne i direktivets artikel 12. Derfor kaldes de beskyttede arter ofte “bilag IV arter”. Spidssnudet frø og […]