Habitatdirektivet

Artsbeskyttelsen
Udover beskyttelsen i Natura 2000 områderne er en række dyre- og plantearter – uanset hvor de forekommer – underlagt streng beskyttelse på grund af Habitatdirektivet. 

Disse beskyttede arter er opført på direktivets bilag IV, og omfattes af bestemmelserne i direktivets artikel 12. Derfor kaldes de beskyttede arter ofte “bilag IV arter”. Spidssnudet frø og stor vandsalamander er eksempler på relativt almindelige danske bilag IV-arter. 

Myndigheder og private må ikke gennemføre projekter der kan beskadige yngle- og rasteområder for Bilag IV arterne. Myndighederne er forpligtiget til at vurdere konsekvensen i forhold til bilag IV arterne ved de fleste afgørelser.

Amphi Consult har stor erfaring med kortlægning og vurdering af yngle- og rasteområder for bilag IV arter. Vi har arbejdet professionelt med bilag IV arterne siden firmaets start i 1993. Vores erfaring er indhentet fra opgaver udført såvel for private som offentlige kunder i forbindelse med udarbejdelse af miljøvurderinger og plejeplaner.

Amphi-Consult tilbyder målrettet kortlægning og levestedsvurdering af alle relevante bilag IV-arter: Padder, firben og flagermus. 

En typisk arbejdsopgave kan bestå af:

  • Kortlægning og levestedsvurdering af relevante bilag IV-arter indenfor et afgrænset projektområde eller i en hel kommune.
  • Vurdering af et konkret projekts påvirkning af de beskyttede arter.
  • Forslag til afværgeforanstaltninger og biotopforbedringer som kan forbedre levevilkårene for bilag IV-arterne.
  • Rådgivning af lodsejere om bilag IV-arter på en konkret ejendom.