Vores ekspertise

Biodiversitet i byen

Natur og landskab er under et stadig stigende pres, bl.a. på grund af byvækst. Foruden arealkrav til byfunktioner, landbrug, klimatilpasning osv. belastes naturen af et stadig tættere vejnet, som deler og isolerer biodiversiteten. Amphi tilbyder løsninger for at fremme biodiversiteten i byen og at forbedre landskabelige sammenhæng (konnektivitet). Vi laver kortlægning af biodiversitet og identificering […]

Klimatilpasning

Siden 2013, har Amphi Consult udviklet klimatilpasning produkter for at bedre håndtere regnvand lokalt og bruge det som en ressource. Vi bruger vores økologiske ekspertise til at udvikle disse løsninger og derfor til at tiltrække mere biodiversitet i byen. Disse løsninger forbedrer menneskers komfort dagligt ved at give dem adgang til naturen. I perioder med […]

Miljøvurdering (VVM )

Projekter eller planer skal konsekvensvurderes for eventuelle påvirkninger af Natura 2000 områder. Tilsvarende er det ofte relevant at konsekvensvurdere en projekt i forhold til beskyttede arter (bilag IV arter).  Konsekvensvurderingen er en fagbiologisk analyse, som tager udgangspunkt i hvilke faktorer i projektet eller planen der fremmer hhv. hæmmer den konkrete naturtype og de tilknyttede arters […]

Plejeplaner og naturpleje

Fredede områder Naturområder kan fredes f.eks. på grund af særlige naturinteresser eller landskabelige interesser. Kommunen er ofte ansvarlig for at udarbejde plejeplaner for fredede områder og behandle ansøgninger, der vedrører det fredede område.  Amphi Consult har stor erfaring med naturplanlægning og udarbejdelse af plejeplaner for fredede områder for såvel statslige som kommunale instanser.  Plejeplaner Amphi-Consult […]

Naturovervågning

Arter Amphi Consult har erfaring siden 1993 med kortlægning og vurdering af yngle- og rasteområder for beskyttede dyrearter. Vort arbejde er udført for private og offentlige kunder i forbindelse med udarbejdelse af fx. naturplejeprojekter, plejeplaner, husdyrudvidelser, byggeprojekter, lokalplaner, golf-projekter mm.  Bilag IV arter Amphi Consult tilbyder målrettet kortlægning og vurdering af levesteder for bilag IV-arter […]

Habitatdirektivet

Artsbeskyttelsen Udover beskyttelsen i Natura 2000 områderne er en række dyre- og plantearter – uanset hvor de forekommer – underlagt streng beskyttelse på grund af Habitatdirektivet.  Disse beskyttede arter er opført på direktivets bilag IV, og omfattes af bestemmelserne i direktivets artikel 12. Derfor kaldes de beskyttede arter ofte “bilag IV arter”. Spidssnudet frø og […]