LDP 2020 St. Rise forberedelse til græsning og rydning N2000 2016

Afgræsningsprojektet 16-0335813 beliggende i Sjoen på Rise strand, skal sikre gode levebetingelser for stedets sårbare arter af flora og fauna.

Rise strand huser en større, men svindende bestand af Bilag IV arten markfirben. Med afgræsningen sikrer man at der kommer lys og varme helt ned i jordniveau, som vil være til gavn for stedets strandengsflora, der er blandt andet Strand-Loppeurt i området, som igen vil tiltrække flere insekter. Insekterne er vigtige, da de er markfirbenets fødekilde, især er forskellige arter af græshopper deres foretrukne føde. Græshopper har brug for åbne, lune sandede pletter i grønsværen til æglægning.

Derudover vil afgræsningen af den gamle tagrørsmose give en mere åben og varieret flora.

Vi håber, at der med tiden vil være flere lodsejere i området som vil være interesserede i at afgræsse deres lodder i tagrørsmosen, så hele mosen en dag igen, vil få en rigere flora og synlig vandflade.

For yderligere oplysninger kontakt Lars Briggs: 2292 7859, lb@amphi.dk

Markfirben fra Rise Strand

Link til EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.