Oprensning af klokkefrøvandhuller på Østfyn

Oprensning af klokkefrøvandhuller på Østfyn

Indtil omkring 1920 – 1930 var klokkefrøen vidt udbredt i det østlige Danmark samt Als, Tunø og Samsø, men i dag er der kun 18 bestande tilbage. De findes i Det Sydfynske Øhav og i det forholdsvis tørre, solrige område ved Storebælt. Klokkefrøen lever på Østfyn fra Taarup Strand i nord til Klintholm og Lundeborg i syd. Siden 1990 er der gjort en indsats omkring gravning af vandhuller og opdræt for at bevare klokkefrøen på Østfyn. Indsatsen har gennem alle årene været udført af biologer fra Amphi Consult og finansieret af amter, kommuner og Naturstyrelsen.

Den hidtidige indsats har hovedsageligt været fokuseret på at grave nye vandhuller til klokkefrøen, senest med projekt “Klokkefrøstien”, hvor der i 2013-2015 blev gravet 10 nye vandhuller. Klokkefrøen er vores mest kræsne padde og den stiller store krav til at næringsindholdet i vand og sediment er lavt og at vegetationen i vandhullerne er lav og lysåben. En del af de gamle vandhuller er efterhånden blevet så tilgroede med sumpplanter, buske og træer og/eller næringsrige at de ikke længere kan fungere som leve- eller ynglesteder for klokkefrøen. Der er derfor et stort behov for at oprense vandhuller og genskabe dem som lysåbne, varme levesteder for klokkefrøen.

Amphi Consult har opnået støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet til oprensning af 11 vandhuller for klokkefrø på Østfyn. Projektet planlægges og udføres af Niels Damm der er biolog med 20 års erfaring i pleje af vandhuller for klokkefrø. Herved sikres det at klokkefrøens krav til leve- og ynglested vil blive opfyldt.

For yderligere oplysninger kontakt Niels Damm: 2292 0797, nd@amphi.dk