OMMEL NORD: forberedelse til græsning og rydning N2000 2017

Afgræsningsprojektet 17-0331423 beliggende på Ommel halvøen, skal sikre gode levebetingelser for stedets sårbare arter af flora og fauna.

Ved at afgræsse strandengene på Ommelhalvøen sikrer man at de tidvise samt mere permanente vandhuller som findes, bliver plejet på en måde som gavner stedets bestand af padder. Det er især bilag IV arterne, strandtudse (Epidalea calamita) og grønbroget tudse (Bufotes viridis) som her vil være sårbare ved tilgroning af arealerne. Begge arter ynder vandhuller som gerne må tørre ud når de små tudser går på land sidst på sommeren, ligesom vandhuller uden for megen vandplantevegetation og tilgroede brinker er at foretrække.

Når der afgræsses med kvæg, vil græs og urter blive holdt i en passende højde som på samme tid beskytter padder mod udtørring men også giver lidt skjul mod rovdyr og fugle. Ligesom kvæg vil trampe rundt og lave huller og fordybninger hvor vand kan samles så padder kan gå i skjul for rovdyr og sol når de fouragerer og vandrer. Derudover vil kvæget i en vis udstrækning kunne holde selve vandhullet fri for tilgroning, med deres tramp og appetit på siv og dunhammere.

Desuden vil kvægets efterladenskaber være grobund for liv i form af fluer og biller, som padderne lever af, ligesom afgræsningen vil være godt for mange arter af blomstrende urter som strandsennep (Cakile maritima) eller andre strandengsurter der tiltrækker insekter og dermed understøtter ønsket om større biodiversitet i landskabet.

For yderligere oplysninger kontakt Lars Briggs: 2292 7859, lb@amphi.dk

Grønbroget tudse (Bufotes viridis)
Strandtudse (Epidalea calamita)

Link til EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.