Naturovervågning

Arter

Amphi Consult har erfaring siden 1993 med kortlægning og vurdering af yngle- og rasteområder for beskyttede dyrearter. Vort arbejde er udført for private og offentlige kunder i forbindelse med udarbejdelse af fx. naturplejeprojekter, plejeplaner, husdyrudvidelser, byggeprojekter, lokalplaner, golf-projekter mm. 

Bilag IV arter

Amphi Consult tilbyder målrettet kortlægning og vurdering af levesteder for bilag IV-arter så som padder, firben og flagermus. 

Kortlæging og vurdering af levesteder bør udføres i forbindelse med alle tilladelser, dispensationer, godkendelser, planlægning mv. som reguleres efter habitatbekendtgørelsen. Myndighederne er forpligtiget til at sikre, at et påtænkt projekt ikke forringer eller ødelægge et yngle- eller rasteområder for en bilag IV-art. Grundlaget for en sådan vurdering er kortlægning af arternes forekomst. 

Rådgivning omkring bilag IV-arter kan typisk omfatte:

  • Kortlægning og levestedsvurdering af bilag IV-arter indenfor et afgrænset projektområde.
  • Vurdering af projektets mulige påvirkning af den enkelte art.
  • Forslag til afværgeforanstaltninger og biotopforbedringer som kan sikre områdets økologiske funktion for den enkelte bilag IV-art.
  • En målrettet kortlægning af ynglevandhuller for padder og flagermus på habitatdirektivets bilag IV (optimalt i perioden fra slutningen af april til begyndelsen af august).
  • Rådgivning af lodsejere om bilag IV-arter på en konkret ejendom.