Miljøvurdering (VVM )

Projekter eller planer skal konsekvensvurderes for eventuelle påvirkninger af Natura 2000 områder. Tilsvarende er det ofte relevant at konsekvensvurdere en projekt i forhold til beskyttede arter (bilag IV arter). 

Konsekvensvurderingen er en fagbiologisk analyse, som tager udgangspunkt i hvilke faktorer i projektet eller planen der fremmer hhv. hæmmer den konkrete naturtype og de tilknyttede arters bevaring.

Planer eller projekter som skal konsekvensvurderes kan fx. være større vindmølleparker, golfbaner, flyvepladser, husdyrudvidelser, vandindvindinger, placering af tekniske anlæg, lystbådehavn og ferie- og fritidsanlæg.

Amphi Consult har mange års erfaring med udarbejdelse af konsekvensvurderinger.